<html>
<body>

<%
Dim amigos(5)
amigos(0) = "Angel"
amigos(1) = "Luis"
amigos(2) = "Josito"
amigos(3) = "Pepe"
amigos(4) = "Ignacio"
amigos(5) = "Enrique"

For i = 0 to 5
      response.write(amigos(i) & "<br>")
Next
%>

</body>
</html>