<html>
<body>

<%
response.write"¡Hola Mundo!"
%>

</body>
</html>