<html>
<body>

<%
i = 1722.6783223
j = 17.66634
response.write(Round(i))
response.write("<br>")
response.write(Round(j))
%>

</body>
</html>